Korlátka, hrad (ruina)

Obec: Cerová, Okres: Senica, Kraj: Trnavský, Stolica: nitrianska

Ďalšie názvy

Korlátsky hrad, Korlátko, Korlátky, Cerovský zámok, Konrádov kameň, 1324 Korlathkeu, 1399 Korlathkw, Kunradstayn, 1443 na Koratowe Kameny in Kunradi Lapide, maď. Karlátkó, nem. Konradstein

Stručný popis

Zrúcaniny gotického hradu postaveného v 13.storočí, ktorý spustol v 18.storočí.

Obrázky

25 obrázkov

Poloha

Západný svah Malých Karpát nad obcou Cerová s výhľadom na sever Záhoria, 455 m.n.m.


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenní strážcovia III


Malé Karpaty 1935

Prístup

K hradu sa dá dosta� pomerne jednoducho z Rozbehov (časti Cerovej). Najlep�ie je ale zavies� sa vlakom do Jablonice a po �ltej značke popri stajniach vyjs� na Lipový vrch a po hrebienku cez Rozbehy k turistickej chate a odbočkou zo značky ku hradu. Zís� sa dá ďalej po �ltej značke do Prievalov, ale preto�e autobusy smerom na Malacky chodia a� z Plaveckého Petra a vlaky do Zohoru a� z Plaveckého Mikulá�a, je lep�ie pokračova� po modrej značke cez Hrubý kamenec popri vodnej nádr�i Buková a� tam. Pri priehrade mo�no celkom dobre prenocova� (ale vo vlastnom stane alebo spacáku). Neďaleko je chata Brezinky, od ktorej vedie červená značka na Ostrý Kameň a na Záruby.
Ďal�ie informácie: turistická mapa 129 Malé Karpaty - Záruby, Vojenský kartografický ústav, �.p., Harmanec.

Korlátka v médiách

Pamiatkový úrad ponúka aj to, čo na predaj nie je
MY sieť regionálnych novín, 21. november 2006

Okolité hrady

Branč, Dobrá Voda, Ostrý Kameň, Smolenický zámok

História

Hrad bol postavený z poverenia panovníka ako strá�ny hrad na ochranu Českej cesty prechádzajúcej Malými Karpatmi Bukovskou brázdou v druhej polovici 13.storočia. Prvý raz sa spomína v roku 1289 ako majetok Uhrina. Významnú úlohu zastával v bojoch Matú�a Čáka Trenčianskeho s Karolom Róbertom. Bol zrejme predmetom bojov, lebo ho vroku 1315 museli opravova�. Roku 1394 ho spolu s ďal�ími hradmi daroval kráľ �igmund svojmu obľúbencovi velmo�ovi Stiborovi zo Stiboríc. Bol obývaný do začiaku 18.storočia, keď sa panstvo pres�ahovalo do nového ka�tieľa v podhradí. Hradné budovy sa v stredoveku sústredili do priestoru horného hradu, ktorý bol opevnný vonkj�ím predhradím, situovaným v ni��ej časti zastavaného terénu. Opevnenie v druhej polovici 16.storočia opä� zosilnili.

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990