Ostrý Kameň hrad, ruina

Buková « Trnava « Trnavský kraj (Bratislavská stolica)

Pohraničný hrad na ochranu Českej cesty postavený v 13.storočí. Za Rákocziho povstania bol hrad poškodený a postupne sa premenil na ruiny.

Historické názvy

Ostrý Kameň, Ostriež, Ostriežsky hrad, Biksárdsky hrad, 1366 Eleskw, 1394 Eleskw in wlgari theutonico Scharfessteyn, 1504 Eleskew, Ostrziess, Ozthris alias Elecskew; maď. Elesko, nem. Scharfenstein

Popis

Pohraničný hrad na ochranu Českej cesty postavený v 13.storočí. Za Rákocziho povstania bol hrad po�kodený a postupne sa premenil na ruiny.

Poloha N48.522273,E17.372838

Západný svah Malých Karpát pri obci Buková v masíve Zárub, 510 m.n.m.

mapa

Prístup

Z Plaveckého Mikulá�a: zo �elezničnej stanice po na Brezinky a strmým stúpaním na hrad, mo�no pokračova� po hrebeni cez Záruby do Smoleníc.
Z Plaveckého Petra: po �ltej značke okolo vodnej nádr�e Buková na Brezinky a po červenej na hrad.
Zo Smoleníc: najlep�ie po modrej značke kaňonovitou dolinou Hlboča a po zelenej na hrebeň Zárub. Smerom na západ po hrebeni zostup na hrad.

História

Hrad Ostrý Kameň, ináč nazývaný aj Ostrie�, le�í na strmom návr�í v priesmyku Malých Karpát v katastrálnom území obce Buková. Postavili ho v 13. storočí a v listinách sa prvý raz spomína roku 1273. Ako jeden z pohraničných hradov, strá�iacich západné hranice Uhorska, mal aj �peciálnu úlohu chráni� diaľkovú obchodnú cestu, vedúcu z Budína cez západné Slovensko týmto priesmykom do českých krajín, ktorá je v�eobecne známa ako tzv. česká cesta. Jeho meno je zrejme odvodené od tvaru skaly, na ktorej je postavený.V písomných dokladoch sa zvyčajne spomína pod názvami Scharfenstein, Élskö, Ostrí� a podobne.

Spočiatku bol kráľovským majetkom, no u� v roku 1366 sa dostal do súkromnej dr�by uhorských feudálnych rodín. Koncom 14. storočia naň dostal donáciu od kráľa �igmunda známy vojvoda �tibor. Od 16. storočia patril Czoborovcom spolu i s feudálnym panstvom, ktoré k nemu prislúchalo. Sám hradný objekt sa skladal z tzv. horného gotického hradu s vnútornou ve�ou, palácom a kaplnkou a z ni��ie polo�eného dolného renesančného opevnenia. Koncom 18. storočia získali hrad i panstvo do dedičnej dr�by Pálffyovci, ktorí preniesli sídlo panstva z hradu do mestečka Moravský Svätý Ján. Od toho času hrad pustol a zostali z neho len zrúcaniny.

Spracovala Zuzana Brezáková

Pou�itá literatúra:
1. Ľudovít Janota: Slovenské hrady; vyd. Tatran, 1974, 4. vyd.

Galéria

Fotografie (13)

Fotografie (13)

Fotografie (13)

Fotografie (13)

Fotografie (13)

Fotografie (13)

Fotografie (13)

Fotografie (13)

Fotografie (13)

Fotografie (13)

Fotografie (13)

Fotografie (13)

Fotografie (13)

Pôdorysy (1)

Rekonštrukcie (1)

Blízke hrady

Smolenický zámok (3 km), Korlátka (4 km), Plavecký hrad (5 km), Jablonica (7 km), Červený Kameň (9 km), Dobrá Voda (9 km), Kuchyňa (11 km), Šaštín (13 km), Pezinok - Starý zámok II. (14 km), Branč (15 km), Pezinok - Starý zámok I. (15 km), Pezinok (17 km), Veselé (17 km), Leopoldov (19 km)