Fotogaléria:


Kresba hradu a ??achtickej ?koly v popred? z 19.stor.

Stav z roku 1986. Poh?ad na ??achtick? ?kolu. V pozad? rodinn? domy postaven? na mieste b?val?ho hradn?ho ka?tie?a.

Leteck? poh?ad.

N?dvorie hradn?ho ka?tie?a zo za?iatku 20. storo?ia.

Vstupn? br?na hradn?ho ka?tie?a zo za?iatku 20. storo?ia.

Listina potvrdzuj?ca v?znenie Juraja J?no??ka v hrachovskom hradnom ka?tieli.

Pozostatok z hradn?ho ka?tie?a - gotick? okno zamurovan? vo ve?i ev. kostola.

S??asn? poh?ad na lokalitu hradn?ho ka?tie?a.

S??asn? poh?ad z hradn?ho kopca.