Fotogaléria:


P?dorys.

Pokus o akademick? rekon?trukciu hradu Revi?te v poslednej stavebnej f?ze.

Hlavn? hradn? m?r.

Poh?ad na hrad z vlaku.

Revi?te

Revi?te

Revi?te

Poh?ad na ?asti hradn?ch m?rov a na ba?tu hradu.

Poh?ad na kemp Revi??sk? Podz?m?ie.

Revi?te

Ruiny hradnej steny.

Poh?ad na ?iar nad Hronom.