Fotogaléria:


Poh?ad na Zam?isko z v?chodu, koty 360 mnm.

Zemn? val pri poh?ade z horn?ho hradu

Hradn? plat?. Hradn? n?dvorie

ruiny hradnej ve?e

Hradn? plat?

Hradn? plat?

Z?klady obvodov?ho opevnenia

Hradn? priekopa v bl?zkosti vstupu do hradu

Hradn? plat?

Ruiny z?kladov hradnej ve?e

Poh?ad na hradn? kopec

Horn? hrad. Z?klady pal?ca.

Poh?ad na horn? hrad zo zmen?ho valu

Zemn? val

Posledne n?znaky kamenn?ch m?rov.

Kamenn? zvy?ky na vrchole k?ty.

N?znak obvodovej priekopy?

Hradby, priekopa a jadro hradu?

V?avo dreven? pr?stre?ok s info panelom, vzadu k?ta Zam?isko.

Pr?stup na hrad.