Komentáre:

#15573
Marian
neregistrovaný

15.04.2015 21:27
IP:87.197.126.8
Nov? DVD Hrady srdca Eur?py I. venovan? 28 slovensk?m hradom a stavb?m na z?kladoch hradov. Prv? diel je venovan? hradom Banskobystrick?ho kraja. Toto DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#14318
Petike
registrovaný

05.09.2012 16:37
IP:88.212.37.132
Ubehlo u? takmer 6 mesiacov od po?iaru. ?o sa zmenilo ? To chc? to biedne zastre?enie ponecha? cel? jese? a zimu, k?m d??? a mr?z nepo?kodia aj kamenn? stropy ?! Z?le?? niekomu na tom, aby sa ten hrad na?isto zni?il a potom si tam niekto zriadil mafi?nsku rezidenciu ? Lebo za??nam ma? dojem, ?e ?no.

Viera sa tu m?rne jeduje. V?hovorku s ochran?rmi si vymysleli zamestnanci m?zea, bolo to odhalen? u? po dvoch t??d?och. ?iadne nariadenie proti r?baniu zaveden? nebolo, a keby aj bolo, bolo by to od ?t?tnych ochran?rov a nie ne?t?tnych. E?te chv??u klamali a ospravedl?ovali vlastn? babr?ckos? na svojej ofici?lnej str?nke, ale u? s t?m museli presta?, lebo to bolo neudr?ate?n?. Hlavne, ?e za po?iar hradu (hradu, nie l?ky) nemohol nik z lajd?ckych zamestnancov, samospr?vy, ale v?etko len cig?ni, cig?ni, cig?ni a rohat? ochran?ri. Tomuto n?rodu slovensk?mu u? na?isto preskakuje a nedok??e si prizna? ani najmen?iu chybu.
#14138
viera Nociarov?
neregistrovaný

24.03.2012 14:57
IP:95.103.242.254
Tak isto som reagovala, na ?o v ka?d?ch spr?vach v TV dup?ovali, kam odlo?ia expon?ty. To je len n?vod zlodejom. A ?o tie kroviny a stromy, v??en?, to je okolo ka?d?ho hradu a z?mku. Teraz nech ochran?ri prispej? na obnovu hradu, ke? s? tak? m?dr?. ?i sa pozriete do Smolen?c, Bojn?c, Zvolena z?mok aj Pust? hrad, ?a?ov pre stromy u? ani nevid?te.Kone?ne nech to daj? dokopy kompetentn?, ktor? poznaj? aj bezpe?nostn? predpisy, ?e m??e nie?o aj horie?.
#14137
ax
neregistrovaný

24.03.2012 07:49
IP:178.143.216.202
A tvoj hrad ako, Fredo ? Ty s n?m nem?? probl?m ?
#14133
Fredo
neregistrovaný

21.03.2012 18:28
IP:66.157.244.232
Tak isto ako Krasna Horka sa dostala do tazkosti, tiez moj sused ma podobny problem s jeho hradom. Ale on sa stoho dostane. Tu je vidiet ako jeho hrad vyzera dnes. Lake Butler Mansion.com
#14122
Petike
registrovaný

13.03.2012 14:52
IP:85.248.57.53
Pard?n, "mohli o tom prevoze do do?asn?ho depozit?ra rad?ej poml?a?".
#14121
Petike
registrovaný

13.03.2012 14:51
IP:85.248.57.53
S?hlas?m, Jozo.

Ako nazna?il u? Barczi, je to vo ve?kej miere aj chyba zamestnancov. Existuje dobr? d?vod, pre?o sa v tesnej bl?zkosti hradov nikdy neponech?vala vy??ia veget?cia. Vedeli to aj Andr?ssyovci. Je tragick?, ?e zamestnanci a ochran?ri cel? roky nedok?zali spravi? funguj?ci kompromis. Teraz pre t?ch dvoch ?arvancov maj?, ?o chceli.

??tal som aj niektor? tvoje koment?re na obnove.sk a m?? pravdu v tom, ?e mohli by? aj odv??nej??, ?o sa zachra?ovania nenahradite?n?ch expon?tov z gotick?ho pal?ca t?ka. Spr?vny m?zejn?k by mal zariskova? aspo? raz, pokia? vie, ?e je e?te jedna kr?tka ?anca, k?m strecha nezhor?. Ale nebudem tu mudrova?, zni?en? ?as? expoz?ci? t?m u? nezachr?nime. Na??astie sa aspo? v???ina zbran? a brnen? bude da? zre?taurova?, n?bytok detto. Bola hore v pal?ci nejak? obraz?re? ? D?fam, ?e nie. To by sa u? fakt nedalo nahradi?, ani keby sa toho ujal najlep?? re?taur?tor.

Apropo, mali o tom prevoze do do?asn?ho skladu mohli poml?a?. Teraz ka?d? tru?o, ?o ??ta vyhl?senia na nete, bude vedie?, kam sa m? vybra?, aby ich ukradol (?as? s?ce p?jde do depozit?ra, no ?as? bude v o dos? menej str??en?ch priestoroch toho druh?ho m?zea - schv?lne nemenujem, ktor?, lebo nechcem napom?c? pr?ve tak?m ?pekulantom a zlodej??kom, pred ktor?mi varujem).
#14120
jozo
neregistrovaný

12.03.2012 15:38
IP:78.98.129.222
Keby sa starosta aj so spr?vou hradu starali o bezprostredn? okolie hradu a nenechali tam ako ??l okolo m?rov tie stup?dne krovisk? vyr?s? za tie desa?ro?ia, tak by to od dediny nezap?lilo ani 100 R?mov (ak to boli v?bec oni) ... Tak?e gad?ovia ?radn?cki do radu a nakopa? sa navz?jom do riti ...
#14118
Petike
registrovaný

12.03.2012 02:55
IP:85.248.57.53
Aktu?lne fotografie z vn?tra :

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.345066795536482.89245.172541149455715&type=1

Nebojte, nejako u? presad?me, aby ho opravili tak, aby strechy a podkrovia vr?tane zvonice nabrali p?vodn? vzh?ad (pred po?iarom). Tie? ver?m, ?e sa pou?ije op?? ?ind?ovka, ale o to viac ver?m aj v to, ?e sa pod ?u d? e?te jedna tenk? ochrann? krytina (najlep?ie kovov?, aby nechytila ohe?) a ?e sa bezodkladne zv??i kvalita protipo?iarnych opatren? okolo hradu aj v obci.

Je jedno, kto to zap?lil - mus? si to odsk?ka?. On alebo jeho pr?buzn?, ak je malolet?.

M??ete sa prida? aj k iniciat?ve na opravu ?k?d tu (stav?m sa, ?e by bolo mo?n? usmerni? aj zamestnancov a odborn?kov) :

http://www.facebook.com/pages/Iniciat%C3%ADva-na-obnovu-Hradu-Kr%C3%A1sna-H%C3%B4rka-po-po%C5%BEiare-d%C5%88a-103-2012/282384901837891

Hlavne zachovajte pokoj a nerobte un?hlen? z?very. Strecha sa ur?ite oprav? a my spolo?n?mi silami dozrieme na to, aby to bolo autentick? a odborn?. ?udia z m?zea aj milovn?ci hradu n?s teraz bud? potrebova?, tak si zachovajme chladn? hlavu.
#14117
jozo
neregistrovaný

11.03.2012 20:54
IP:95.102.79.204
Spr?vne Gemer?an ... Fredo je ment?lne zrejme tro?ku mimo,no ...
#14116
Gemer?an
neregistrovaný

11.03.2012 20:37
IP:93.99.63.251
Fredo,
a vie? si predstavi? na gotickom hrade plechov? strechu? Ja teda nie a u? pri tej predstave sa mi dv?ha ?al?dok...
Nesta?? ti, ?e interi?r hradu bol poznamenan? socialistickou rekon?trukciou a s? tam tak? veci, ktor? do hradu nepatria?
Nem?me na Slovensku dos? in?ch hradov, ktor? boli takto poznamenan??
Historick? pamiatky s? hlavne o povodnosti. Na tej streche bolo najcennej?ie pr?ve to, ?e tam boli dreven? ?indle, ak? sa pou??vali v minulosti. ?iadny plech, preboha...
Tu je probl?m v nie?om inom. A to v neuvedomelosti niektor?ch ob?anov, ktor? si myslia, ?e si mo?u robi?, ?o sa im zachce a veria, ?e sa im ni? nestane. ?o je bohu?ia? pravda.
#14114
Milo?
neregistrovaný

11.03.2012 14:39
IP:217.67.16.67
Znovu sa uk?zalo, ?e na pamiatky sa na Slovensku serie.
1. Absencia prepracovan?ho protipo?iarneho syst?mu
2. ako je mo?n?, ?e si nikto nev?imol tmav?ch dementov, ?o si vypa?uj? tr?vu priamo pod hradom?
3. vsetci cakali, pok?m pr?du hasi?i
4.!!!!!! Krajcer tvrdil, ?e do leta bud? nov? strechy. Never?m!!!! Vl?da sa na to vyka?le, na n?rodn? pamiatku. A ak aj nie, d?me tam meden? plech? Bude treba do ve?e osadi? SBS s gu?ometom!!!! Aby to tie papule nerozkradli
#14112
peter
neregistrovaný

10.03.2012 22:39
IP:178.41.17.67
pred vchodom do hradu je taky pekny strom dufam ze tam ti podpalaci budu visiet a nebudem ich musiet zivit z mojich dani aj ked nakoniec to budu nejaki zasrani maloleti parchanti a tim sa nic nestane
#14110
Fredo
neregistrovaný

10.03.2012 17:49
IP:66.157.222.186
Sindlove strechy sa pouzivali ked nebol plech. Ak by hrad bol zastresny plechom, tak by sa nic nestalo. A urcite naklady by boli omnoho mensie ako na opravu po takejto katastrofe. Na nahody sa hrat neoplati, lebo to vzdy zle dopadne. Dovtedy sa chodi s krcahom po vodu pokial sa nerzbije. Kazdy to vie, ale nikto sa nechce poucit.
#14109
Petike
registrovaný

10.03.2012 15:21
IP:85.248.57.53
To nevedeli investova? do hasiaceho syst?mu ? To t? kret?ni museli vypa?ova? tr?vu na chr?nenom hradnom kopci ? Joj, bodaj by zachr?nili aspo? ?as? ! :-(((
#14108
pe??bud?nske vedomosti
neregistrovaný

10.03.2012 14:46
IP:213.215.92.200
http://www.webnoviny.sk/slovensko/hori-hrad-krasna-horka/476786-clanok.html?from=section_article
#11853
jo?o
neregistrovaný

05.08.2009 06:48
IP:195.80.188.62
?plne presne a v?sti?ne, z?padn? brat, si to pomenoval, ?ia? hradn? jadro s gotick?m pal?com po vykuchan? spustnut?m bolo tradi?ne slovensky vypchat? ?elezobet?novou socialistickou "n?divkou" ... ?ia? drevo na Slovensku "nepozn?me", tak?e preva?uj?ce stavebn? technol?gie soc. i postsoc. ?ry sa r??ia len s bet?nom+?elezom+sklom ... Cit pre ?aso-priestor a atmosf?ru nie je zrejme be?n? vlastnos? architektov a realiz?torov v na??ch zemepisn?ch ??rkach ... My nie sme predsa ako hoc to? vy??ie t? ?u?lav? Poliaci ....
#11852
firu
neregistrovaný

04.08.2009 15:15
IP:90.179.168.107
Hrad Kr?sna Horka je n?dhern? zejm?na zvenku. T??il jsem se na n?j... nicm?n? interi?r m? z v?t?? ??sti zklamal, zejm?na kv?li nepoda?en? rekonstrukci, kdy v interi?ru gotick?ho hradu najdu prosklennou m?stnost se ?elezn?m schodi?t?m, chozen? po ?elezn?ch ochozech nad mu??rnou, kan?ly v historick?ch prostor?ch doln?ho hradu...Mus?m ??ct, ?e by pot?eboval rekonstrukci nanovo a v?echny tyto modern? nesmysly odstranit...to tam prost? nepat??. Mimo jin? doporu?uji nav?t?vit hrad Slovenskou Lup?u, kter? je sice v rekonstrukci a uvnit? nen? ??dn? za??zen?, ale rozhodn? p?sob? jako prav? hrad.
#11045
Frantisek Varadi
neregistrovaný

30.01.2009 12:48
IP:195.86.124.243
My videli hrad minuly rok, bol pekne aj okolie hradu bol pekne, aj stanok zoz kolbasami bol pekny a dal sa dobre zjest. Dakujeme za pekne den vo hradny pribytok a ten kolbas ten velmi velky
#10176
Erik
neregistrovaný

23.07.2008 17:03
IP:195.91.79.228
Lucie B?l? pod hradom Kr?sna H?rka, 29.8.2008 o 20 hod.