Fotogaléria:


Celkov? situ?cia hradu Dev?n v 11. a 12. storo?? pod?a A. Fialu.

Poh?ad na Dev?nsku Kobylu.

Dev?n

Model a z?klady sakr?lnej stavby z 9. storo?ia.

Model sakr?lnej stavby z 9. storo?ia.

Severn? br?na ved?ca do mestskej ?asti Dev?n.

Dev?n

Dev?n

Panensk? ve?a.

V?h?ad na rieku Morava a Sandberg.

Stredn? hrad s renesan?n?m B?thoriovsk?m pal?com v ?avej a Garaiovsk?m pal?com v pravej ?asti.

Vstupn? ?as? so zvy?kami r?mskych stavieb (pod zelenou tr?vnatou strechou).

Poh?ad na stredn? hrad s Garaiovsk?m pal?com z horn?ho hradu.

Poh?ad na Panensk? ve?u z horn?ho hradu.

Amfite?ter.

Poh?ad na horn? hrad z parkoviska pod hradom.

Dev?n

V?chodn? br?na.

Dev?n

Dev?n